KEO DÁN STICKER HỆ NƯỚC

Là nhũ tương copolyme acrylate, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng tự dính. Nó có thể cung cấp các đặc tính làm việc tuyệt vời và phù hợp để tự dính trên các chất nền như xốp, vải không dệt, nylon, v.v.